Провеждане на вътрешен конкурентен избор в системата за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/ на Министерството на финансите

Регионална здравна инспекция - Монтана“, въз основа на Рамково споразумение на ЦОП № СПОР-23/13.11.2019 г. на открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органите на изпълнителната власт и техните администрации” Ви кани да подадете оферта. 

Документи и указания:

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Проект на договор

 

Протокол №1 от заседанието на комисията

Протокол №2 от заседанието на комисията

Протокол №3 от заседанието на комисията

Съобщение

 

Доклад

Решение

Обявление за Възложена поръчка

Договор