Доставка на бързоскоростни скенери за нуждите на РЗИ - Монтана

РЗИ Монтана обявява обществена поръчка с предмет: Доставка на бързоскоростни скенери за нуждите на РЗИ - Монтана

Обява

Информация

Указания

Техническа спецификация

Образци

Договор

 

Протокол от работата на комисията

Решение на Директорът на РЗИ Монтана за избор на изпълнител

 

Договор за доставка