1. Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969 г., посл.изм. ДВ. бр.25 от 2022 г.)

 2. Закон за администрацията (обн. ДВ. бр.130 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.21 от 2020 г.)

 3. Закон за водите (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.11 от 2022 г.)

 4. Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр.55 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.15 от 2022 г.)

 5. Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.109 от 2020 г.)

 6. Закон за електронните съобщения (обн. ДВ. бр.41 от 2007; посл.изм. ДВ. бр.32 от 2022 г.)

 7. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.19 от 2021 г.)

 8. Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2020 г.)

 9. Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.32 от 2022г.)

 10. Закон за здравното осигуряване (обн. ДВ. бр.70 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.32 от 2022 г.)

 11. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2020 г.)

 12. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн. ДВ. бр.102 от 2003 г.; посл.изм. ДВ. бр.54 от 2020 г.)

 13. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2020 г.)

 14. Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.32 от 2022 г.)

 15. Закон за медицинските изделия (обн. ДВ. бр.46 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.67 от 2020 г.)

 16. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн. ДВ. бр.83 от 2003 г.; посл.изм.и доп. ДВ. бр.54 от 2020 г.)

 17. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2022 г.)

 18. Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.94 от 2021 г.)

 19. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.11 от 2022 г.)

 20. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.97 от 2017 г.)