1 -

Закон за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 2004г.; изм. ДВ. бр. 96 от 2023г.)

2 -

Закон за администрацията (обн. ДВ. бр. 130 от 1998г.; посл. изм. ДВ. бр. 88 от 2023г.)

3 -

Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр. 92 от 1969г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 2023г.)

4 -

Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр. 55 от 2000г.; посл. изм. ДВ. бр.82 от 2023г.)

5 -

Закон за електронните съобщения (обн. ДВ. бр.41 от 2007; посл.изм. ДВ. бр. 84 от 6.10.2023г., в сила от 6.10.2023г.)

6 -

Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр. 67 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр. 85 от 2023г.)

7 -

Закон за здравословни и безопасни усливия на труд (обн. ДВ. бр. 124 от 1997г.; посл. изм. ДВ. бр. 97 от 2017г.)

8 -

Закон за водите (обн. ДВ. бр. 67 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр. 86 от 2023г.)

9 -

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр. 45 от 1996г.; посл. изм. ДВ. бр.102 от 2022г.)

10 -

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.19 от 2021 г.)

11 -

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр. 30 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр. 102 от 2022 г.)

12 -

Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр. 74 от 2005г.; посл. изм. ДВ. бр. 101 от 2020г.)

13 -

Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2001г.; посл. изм. ДВ. бр. 86 от 2023г.)

14 -

Закон за здравното осигуряване (обн. ДВ. бр. 70 от 1998г.; посл. изм. ДВ. бр.84 от 2023г.)

15 -

Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр. 62 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр. 8 от 2023г.)

16 -

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр. 31 от 2007г.; посл.изм. ДВ. бр. 88 от 2023г.)

17 -

Закон за медицинските изделия (обн. ДВ. бр.46 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.67 от 2020 г.)

18 -

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн. ДВ. бр. 102 от 2003г.; посл. изм. ДВ. бр. 54 от 2020г.)

19 -

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн. ДВ. бр.83 от 2003 г.; посл.изм.и доп. ДВ. бр.54 от 2020 г.)

20 -

Закон за противодействие на корупцията 06.10.2023г

21 -

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр. 53 от 2012г.; посл. изм. ДВ. бр. 11 от 2023г.)

22 -

Закон за хората с увреждания (обн. ДВ. бр.105 от 2018 г.; посл.изм. ДВ. бр.8 от 2023 г.)

23 -

Закон за закрила на детето (обн. ДВ. бр.48 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.66 от 2023 г.)