Наредби последна актуализация на 06.2022 г.

 

Наредба за административния регистър (обн. ДВ. бр.8 от 2016 г.; посл.изм. ДВ. бр.90 от 2021 г.)
2- Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ. бр.68 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.66 от 2008 г.),
3- Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоциди по чл 18 от Закона за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси (обн. ДВ бр.68 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.9 от 26 януари 2018 г.),

4 - Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ бр.51 от 2017 г.; посл.изм. ДВ. бр.62 от 2021 г.)
5- Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ. бр.65 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.31 от 2016 г.),
6- Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (обн. ДВ. бр.26 от 2019 г.),
7- Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата (обн. ДВ. бр.65 от 2019 г.),

8 - Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (обн. ДВ. бр.24 от 2013 г.),

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ. бр.7 от 2015 г.; посл.изм. ДВ. бр.96 от 2021 г.),

10-Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр.13 от 2015 г.; изм. и доп. ДВ. бр.102 от 2018 г.),

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 2014 г.; посл.изм.ДВ. бр.86 от 2020 г.)
12- Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ бр.27 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.97 от 2011 г.),
13- Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн. ДВ. бр.8 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.69 от 2010 г.),
14- Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "УЕЛНЕС център" И "Таласотерапевтичен център" (обн. ДВ. бр.83 от 2019 г.),
15- Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр.36 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.97 от 2019 г.),
16- Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр.15 от 2007 г.),
17- Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ. бр.28 от 2013 г.),
18- Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации(обн. ДВ. бр.7 от 2018 г.),
19- Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 2000 г.),

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр.15 от 2007г.; посл.изм. ДВ. бр.90 от 2020 г.
21- Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн. ДВ. бр.38 от 2000 г.; изм. ДВ. бр.83 от 2000 г.),
22- Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ. бр.6 от 2007 г., доп. ДВ. бр.77 от 2016 г.),

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти ( посл.изм. ДВ. бр.94 от 2021 г.),
24- Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн. ДВ. бр.54 от 2000 г.),
25- Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн. ДВ. бр.40 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.25 от 2019 г.),
26- Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (обн. ДВ. бр.24 от 1996 г.),
27- Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.54 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2019 г.),
28- Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.53 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.5 от 2013 г.)
29- Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни (обн. ДВ. бр.69 от 1993 г.),
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието
31- Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ. бр.65 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 2019 г.),
32- Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ. бр.22 от 2005 г.; изм. ДВ. бр.24 от 2009 г.),

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (посл.изм. ДВ. бр.39 от 2021 г.)
34- Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр.30 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.6 от 2018 г.),

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение
36- Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (обн. ДВ. бр.95 от 2011 г.),
37- Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ. бр.71 от 2006 г.),

38- Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ. бр.46 от 1994 г.),
39- Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр.54 от 2014 г., посл.изм.ДВ. бр.11 от 2018 г.),
40- Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.25 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.53 от 2008 г.),
41- Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн. ДВ. бр.37 от 1995 г.; посл.изм. ДВ. бр.34 от 2002 г.),
42- Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр.63 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.15 от 2012 г.),
43- Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ. бр.68 от 2014 г.),
44- Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр.79 от 1987 г.; посл.изм. ДВ. бр.70 от 2004 г.),
45- Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.57 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.87 от 2017 г.),
46- Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (обн. ДВ. бр. 75 от 1996 г.),
47- Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.77 от 198 7г.),
48- НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
49- Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките (обн. ДВ. бр.79 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.103 от 2011 г.),
50- Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн. ДВ. бр.86 от 2000 г.; посл.изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2013 г.),
Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.40 от 2022 г.)
52- Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ бр.11 от 2018 г.),
53- Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн. ДВ. бр.95 от 2003 г.; попр., ДВ, бр.100 от 2003 г.)
54- Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр.48 от 2007 г. )
Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания бр.90 от 2020 г.,
Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн. ДВ. бр.70 от 2005 г.; изм. ДВ. бр.80 от 2020 г.),
58- Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ (обн. ДВ. бр.54 от 2001 г.; изм. ДВ. бр.37 от 2013 г.),

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. (посл.изм. ДВ. бр.2 от 2021 г.)

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
60- Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр.109 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.2 от 2012 г.),
61- Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2014 г.),
63- Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.),
64- Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ. бр.77 от 2007 г.; изм. ДВ. бр.16 от 2010 г.),
65- Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ. бр.103 от 1995 г.),
66- Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр.103 от 2009 г.; изм. ДВ. бр.5 от 2011 г.),
67- Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ. бр.83 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.103 от 2016 г.),
68- Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели (обн. ДВ. бр.1 от 2011 г.; изм.и доп. ДВ. бр.37 от 2013 г.),
Наредба за административното обслужване (обн. ДВ. бр.78 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.90 от 2021 г.)
70- Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)(обн. ДВ. бр.1 от 2012 г.),
71- Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (обн. ДВ. бр.41 от 1970 г.)
72- Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ. бр.82 от 1975 г.; изм. ДВ. бр.25 от 2002г.)