ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО  И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

Име: Станислава Стоянова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Телефон: 096 / 39 17 23; 096 / 30 05 43

 

ФУНКЦИИ:

 1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
 2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;
 3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;
 5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа „едно гише“ и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);
 6. организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
 7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
 8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;
 9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна;
 10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
 11. 11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;
 12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;
 13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;
 15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
 16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
 17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
 18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;
 19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
 20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.