ДИРЕКТОР

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ МОНТАНА

 

Име: д-р Елена Борисова

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Телефон: 096 /300 542, 096/303 561

Правомощия:

 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;
 2. представлява РЗИ пред трети лица;
 3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
 4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;
 5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;
 6. назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;
 8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;
 9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, на длъжностно лице по защита на данните и на служител, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност;
 11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
 13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;
 16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;
 17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;
 18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;
 19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;
 20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;
 21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;
 23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;
 24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;
 25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ.