АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2019г. ДО 15.12.2019г.

 

 1. За населените места с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег е в сила забраната за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.
 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период– 11 бр. (Монтана, с. Костенци, Комарево, Замфирово, Пърличево, Слатина, Бързия, с. Добри дол, с. Линево, с. Станево, с. Ковачица)
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 13 бр.
 4. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
 6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.         
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг – 0 бр.              
 8. От тях не отговарят по Наредба № 9 – 0 бр.                       
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници - 2 бр.
 10. От тях не отговарят по Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.12.2019г. до 15.12.2019г.30 бр.

От тях:

Ентероколит  –  30 бр.

 1. Не е доказна причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода .
 2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването - Няма

Изготвил: Емилия Иванова, инспектор отдел ДЗК