АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.11.2019г. ДО 15.11.2019г.

 1. За населените места с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег е в сила забраната за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.
 2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период– 1 бр. (Монтана, с. Костенци, с. Бистрилица)
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.
 4. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. voda 1 20.11
 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 1 бр.
 2. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.  voda 2 20.11    
 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг - 0бр.   
 2. От тях не отговарят по Наредба № 9 – 0 бр.                       
 3. Брой изследвани проби от минерални водоизточници - 0 бр.
 4. От тях не отговарят по Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
 5. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.11.2019г. до 15.11.2019г.43 бр.

От тях:

Ентероколит  –  41 бр.

Хепатит тип „А“ – 2 бр.

 1. Не е доказна причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода –
 2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – Издадени 2 броя АУАН.

Изготвил:

Емилия Иванова

инспектор отдел ДЗК