АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2019г. ДО 15.10.2019г.

 1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – с. Мокреш, с. Златия, общ. Вълчедръм, с. Стубел, с. Липен, с. Долна Вереница, с. Горна Вереница, общ. Монтана
 2. За населените места с. Кобиляк, с. Громшин и с. Бели брег е в сила забраната за ползване на вода  от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата по показател Арсен.
 3. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период– 6 бр. (Монтана, Черешовица, Гаганица, Бистрилица, Лесковец, Боровци)
 4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 8 бр.
 5. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

  voda 22.10

 1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.
 2. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.         
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг - 0 бр.              
 4. От тях не отговарят по Наредба № 9 – 0 бр.                     
 5. Брой изследвани проби от минерални водоизточници - 0 бр.
 6. От тях не отговарят по Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
 7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 10.2019г. до 15.10.2019г.49 бр.

От тях:

Ентероколит  –  44 бр.

Хепатит тип „А“ – 5 бр.

 1. Не е доказна причинна връзка между заболявания и влошените качества на питейната вода –
 2. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – Издадени предписания 1 бр.

Изготвил:

Емилия Иванова

инспектор отдел ДЗК