Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) осъществява държавната здравна политика на територията на област Монтана.

Регионална здравна инспекция – Монтана е създадена с Постановление № № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се извършипреобразуване насъществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции.

РЗИ – Монтана е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен център на областта.