В „Държавен вестник“ бр. 84 от 25 октомври 2019 г. е публикувано Постановление №267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/postanovleniya

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от 25 октомври 2019 г. и Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

ПМС № 267                                                 Приложения