На вниманието на всички лекари и фармацевти от област Монтана!

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4/2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА РЕЦЕПТИ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Във връзка с писмо на МЗ с №126-00-70/27.08.2019 г. Ви уведомявам, че в брой 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, "съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.

С преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. 3 от Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.

Всички лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен ) цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. I 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.