На вниманието на всички лечебни заведения от област Монтана, относно: Мерки за подобряване на информационната сигурност

Във връзка с писмо № 09-00-123/29.07.2019 г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане на информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва:

 1. Да се провери каква организация е създадена за осигуряване на защита на информацията:
 1. Да се извърши инвентаризация на всички материални активи, свързани с обработката на информацията:
 1. Да се извърши актуализация на системното програмно осигуряване:
 1. Да се извърши преглед на използваните други програмни системи:
 1. Да се извърши преглед на използваните системи за сигурност:
 1. Особено внимание да се обърне върху антивирусната защита:
 1. Във връзка с достъпа до информационните ресурси (програми, данни, електронна поща и т. н.):
 1. Да се направи преглед на системите за физически достъп и да се въведе система за контрол:
 1. Да се забрани:
 1. Да се актуализират (или да се създадат):
 1. Да се актуализират всички договори от гледна точка на сигурността на информацията:

При необходимост да се предприемат и други необходими и възможни действия, съгласно предоставената Ви компетентност. За изпълнението на мерките да се изготвят отчетни документи, като протоколи, декларации и др., от които да е видно отговорникът, изпълнителят и времето на изпълнението. Същите да се съхраняват по места.