На вниманието на всички лечебни заведения от област Монтана, относно: Мерки за подобряване на информационната сигурност

Във връзка с писмо № 09-00-123/29.07.2019 г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане на информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва:

 1. Да се провери каква организация е създадена за осигуряване на защита на информацията:
 • Какви са прилаганите към момента политики, процедури, вътрешни правила и инструкции;
 • Определени ли са собствениците за всеки информационен актив;
 • Има ли ясно разписани роли и отговорности по отношение на сигурността:
 • Кой е отговорният ръководител;
 • Кой е системният администратор;
 • Кой осъществява контрола над действията;
 • Обучени ли са служителите от всички нива;
 • Как се реагира при нарушение на сигурността.
 1. Да се извърши инвентаризация на всички материални активи, свързани с обработката на информацията:
 • В инвентаризацията да се обхванат компютри, сървъри, принтери, външни памети и т. н.;
 • За всяко устройство да се създаде технически паспорт с подробно описание на всички компоненти, включително хард дискове (в този паспорт да се отбелязват всички промени, подменени или добавени части, ремонти и т. н.).
 1. Да се извърши актуализация на системното програмно осигуряване:
 • Операционни системи, офис пакети и т. н.;
 • Да се инсталират всички актуализации (кръпки), препоръчани от производителя и най вече тези, свързани със сигурността;
 • Да се създаде регистър на актуализациите.
 1. Да се извърши преглед на използваните други програмни системи:
 • Системи за документооборот, заплати, други;
 • Каква информация се обработва, къде се съхранява, на кого се предава;
 • Кой има достъп до програмите и данните.
 1. Да се извърши преглед на използваните системи за сигурност:
 • Стандартните възможности на операционните системи;
 • Възможностите на защитените стени и конфигурацията им;
 • Антивирусни средства.
 1. Особено внимание да се обърне върху антивирусната защита:
 • Използват ли се антивирусни програми;
 • Да се създаде ред за актуализация на антивирусните програми;
 • Специално внимание да се обърне за работата с електронната поща (да не се отварят писма от непознати адресати, със съмнително и неясно съдържание и т. н.);
 • Да не се посещават електронни страници, които не са свързани с преките задължения;
 • Да се обучат служителите как да реагират при съобщение за вирусна атака.
 1. Във връзка с достъпа до информационните ресурси (програми, данни, електронна поща и т. н.):
 • Да се актуализират списъците за достъп (да се изтрият неработещите служители, напуснали такива, тези със сменени функции, външни изпълнители и т. н.);
 • Да се сменят всички пароли за достъп – до компютрите и приложенията (програмите); Новите пароли да бьдат с минимална дължина 8 символа, големи и малки букви, цифри и символи.
 1. Да се направи преглед на системите за физически достъп и да се въведе система за контрол:
 • До районите и сградите;
 • До помещенията с компютри;
 • До помещенията с мрежово оборудване.
 1. Да се забрани:
 • Използване на собствени запаметяващи устройства;
 • Посещаване на електронни страници, несвързани с изпълнението на задълженията от служителите;
 • Слушане на музика;
 • Гледане на филми и видеа;
 • Инсталирането на неодобрени от ръководството софтуери;
 • Нерегламентирана промяна в конфигурациите на компютрите.
 1. Да се актуализират (или да се създадат):
 • Правила за създаване, използване и достъп до резервни копия на данни;
 • Правила за сигурно унищожаване на информация за различните видове носители;
 • Правила за ремонт или подмяна на оборудването.
 1. Да се актуализират всички договори от гледна точка на сигурността на информацията:
 • За поддръжка на оборудването;
 • За доставка на Интернет услуги;
 • Други

При необходимост да се предприемат и други необходими и възможни действия, съгласно предоставената Ви компетентност. За изпълнението на мерките да се изготвят отчетни документи, като протоколи, декларации и др., от които да е видно отговорникът, изпълнителят и времето на изпълнението. Същите да се съхраняват по места.