РЗИ Монтана обябявя процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП заДоставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

 -         Публична поканасID 9036684 

-       РЕШЕНИЕ №5/26.11.2014 г. 

-    ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му” по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки 

-         Приложения към документацията

 Цялата документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

 

До заинтересованите лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му"

 Отговори на постъпили въпроси - 03.12.2014

Отговори на постъпили въпроси - 05.12.2014

Протокол от 09.12.2014 г. за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на един нов асансьор, демонтаж на съществуващ, монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и узаконяването му

Договор от 15.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка

Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка