РЗИ Монтана обявява Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101 а, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за "Доставка на топлоенергия за отопление на сградата на Регионална здравна инспекция - Монтана, находяща се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3"

-Публична покана

  Решение № 1/02.06.2015

-ПРАВИЛА за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на на чл. 101 а, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението и.

-ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

-ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

-   Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 5, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

 

Протокол от 15.06.2015 г. за от варяне на офертите за участие в процедура 

Договор от 17.06.2015г. за доставка на топлинна енергия