Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспeкция - Монтана” на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 2 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане”.

Процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. е обявена в АОП по партидата на Централен орган за покупки към Министерство на финансите /МФ/  под  № 00210-2016-0009

Публикувана на 22.03.2017 г., 9,30 ч. Покана до изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане”, а именно: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ - Монтана”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 04.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 10.04.2017 г.

Доклад от работата на комисията

Протокол № 1

Протокол № 2

Решение

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 04.05.2017 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Техническа спецификация

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 18.12.2018 г.

Допълнително споразумение към договор

 

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 04.06.2019 г.

 

Допълнително споразумение към договор