На вниманието на всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в област Монтана!

Във връзка с писмо с изх. № 16-00-6/17.01.2020 г. на МЗ, Ви уведомявам:

            Процесът по извършване на медицинската експертиза от лечебните заведения ще се осъществява по досегашния ред до 29.02.2020г. до въвеждането в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза  /ИСКМЕ/.