НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с измененията в  Наредба № 15  от 12.05.2005г./ изм. и доп. ДВ. бр.78 от 04.10.2019г./ за имунизациите в Република България, Ви информирам следното:

  1. 1. Считано от 01.01.2020г.:

1.1 Отпада реимунизацията срещу туберкулоза, съответно и проба Манту на 11-годишна възраст, за децата родени след 2008г.

1.2. Децата, родени до 31.12.2008г. вкл. с пропусната реимунизация на 11-годишна възраст срещу туберкулоза, се обхващат при първа възможност с ППД туберкулин и при отрицателна проба Манту с БЦЖ ваксина

1.3. Въвежда се реимунизация на 12-годишна възраст, за децата родени след 2007г., с трикомпонентна ваксина/против дифтерия, татанус и коклюш/ с намалено антигенно съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента

1.4. Децата родени до 31.12.2007г. вкл. с пропусната реимунизация на 12-годишна възраст срещу тетанус и дифтерия, се обхващат при първа възможност с двукомпонентна/тетанус и дифтерия/ адсорбирана ваксина с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента

 

  1. Прием на пневмококова ваксина (Synflorix)

2.1. За децата родени след 31.12.2019. отпада приема на пневмококова ваксина (Synflorix) на 3-месечна възраст. Основната имунизация е с два приема от втори и от четвърти месец и реимунизация с 1 прием ваксина  от 12 месечна възраст, но не по-рано от 6 месеца след втория прием от основната имунизация.

2.2. За децата родени до 31.12.2019г. вкл. основната имунизация срещу пневмококи е с три приема от втори, трети и четвърти месец и реимунизация с 1 прием ваксина от 12 месечна възраст, но не по-рано от 6 месеца след втория прием от основната имунизация

  1. Нови текстове

3.1.  Лицата, подлежащи на задължителна имунизация или реимунизация, които отказват да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК № 1), в който се вписва МКБ код Z28.2 "Имунизация, непроведена поради отказ на пациента".

3.2. Информация за неявилите се през настоящата година подлежащи на имунизация деца се предоставя от ОПЛ в РЗИ на хартиен носител или в  електронен вариант веднъж годишно чрез сведение съдържащо име, ЕГН, адрес на детето, телефонен номер на родителя или настойника/попечителя, начин и дата на известяване от ОПЛ. Сведението  трябва да се представи заедно с отчета за четвърто тримесечие на 2019г. до 5 –то число на м. януари 2020г.

3.3. Отчетите могата да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

 3.4.  ОПЛ  уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за вида и датата на поредната имунизация, по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация, и др.);  

3.5. ОПЛ  изисква данни за проведените задължителни имунизации и реимунизации от съответната районна здравноосигурителна каса на новозаписани пациенти, извършили смяна на ОПЛ.

3.7. В сведенията за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика (приложение № 7) се вписва брой подлежащи за годината (2020г.) и брой обхванати лица от подадените подлежащи за годината (2020г). Извършените задължителни ваксинации на лица на други възрасти не се вписват в сведението (приложение № 7), а в отделен формуляр.

3.6. За отчетността на имунизациите има нови приложения 7, 7а, 8 и бланка за заявка на биопродуктите, които са съобразени с промените в Наредба 15, влизащи в сила от 2020г.  Отчитането на извършените имунизации за 2019г. е по старите приложения № 7, 7а, 8