НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИТЕ И ЛЕКАРИТЕ, В ОБЛАСТ МОНТАНА

В В Държавен вестник бр. 90 от 15.11.2019г. е публикувана Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продкти. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 3а, който е със следния текст:

 „В срок една година от влизане в сила на наредбата, лекарствените продукти,съдържащи Трамадол в количества до 50 мг за дозова еденица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни“.