Покана за участие в пазарно проучване - Закупуване на работни станции за нуждите на Регионална здравна инспекция - Монтана

ПОКАНА

до всички заинтересовани лица

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        

              На основание чл. 44, ал. 1 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Монтана провежда пазарно проучване за установяване на възможни изпълнители, срок за изпълнение, цена и събиране на оферти с предмет: „Закупуване на работни станции за нуждите на Регионална здравна инспекция - Монтана.       

           Във връзка с гореизложеното, моля да предоставите оферти, съгласно технически спецификации, публикувани в „Профил на купувача“ на РЗИ - Монтана на следния адрес: http://rzi-montana.org.

          Офертите следва да съдържат най-малко:

 

  1. Пълно наименование на оферента, ЕИК, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
  2. Дата на издаване на офертата;
  3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя;
  4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – единична цена без ДДС, единична цена с ДДС, обща стойност без ДДС и обща стойност с включено ДДС;
  5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 1 /Един/ месец, считано от датата на подаване на офертата;
  6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.
  7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

            Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето предложение и изисканата информация до 17:00 часа на 11.11.2019 г. по е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /подписана с КЕП/ или от 8:30 до 17.00 ч. в деловодството на РЗИ - Монтана на адрес: гр. Монтана, 3400; гр. Монтана, пл. “Жеравица” № 3.

            Настоящата покана и съответната допълнителна информация е публикувана в „Профил на купувача“ на РЗИ - Монтана на следния адрес: http://rzi-montana.org.

С уважение,................./п/.....................

подпис

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА

Директор РЗИ – МОНТАНА