ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛКК, ИМАЩИ ПРАВО ДА ИЗДАВАТ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

На вниманието на всички заинтересовани органи и лица относно информация за ЛКК, имащи право да издават протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 към Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г.,  изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) 

ПРИМЕРЕН ПРОТОКОЛ, ИЗДАДЕН ОТ ЛКК ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ