НАРЕДБИ

1. Наредба за административния регистър (обн. ДВ. бр.8 от 2016 г.; изм. ДВ. бр.5 от 2017 г.)

2. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ. бр.68 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.66 от 2008 г.)

3. Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр.68 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.84 от 2013 г.)

4. Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ бр.36 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2016 г.)

5. Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ. бр.65 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.31 от 2016 г.)

6. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (обн. ДВ. бр.97 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.87 от 2016 г.)

7. Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (обн. ДВ. бр.4 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.27 от 2013 г.)

8. Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (обн. ДВ. бр.24 от 2013 г.),

9. Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ. бр.7 от 2015 г.; посл.изм. ДВ. бр.88 от 2016 г.)

10. Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр.13 от 2015 г.)

11. Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 2014 г.)

12. Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ бр.27 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.97 от 2011 г.)

13. Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн. ДВ. бр.8 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.69 от 2010 г.)

14. Наредба № 2 ОТ 29 януари 2016 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "УЕЛНЕС център" И "Таласотерапевтичен център" (обн. ДВ. бр.11 от 2016 г.)

15. Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр.36 от 2011 г.)

16. Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр.15 от 2007 г.)

17. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ. бр.28 от 2013 г.)

18. Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации(обн. ДВ. бр.12 от 2005 г.; изм.ДВ, бр.14 от 2011 г.)

19. Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 2000 г.)

20. Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр.15 от 2007г.; изм. ДВ. бр.85 от 2012 г.)

21. Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн. ДВ. бр.38 от 2000 г.; изм. ДВ. бр.83 от 2000 г.)

22. Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ. бр.6 от 2007 г.)

23. Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.21 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.91 от 2016 г.)

24. Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн. ДВ. бр.54 от 2000 г.)

25. Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн. ДВ. бр.40 от 2006 г.)

26. Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (обн. ДВ. бр.24 от 1996 г.)
27. Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.54 от 2011 г.)

28. Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.53 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.5 от 2013 г.)

29. Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни (обн. ДВ. бр.69 от 1993 г.)

30. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 от 2006 г.)

31. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ. бр.65 от 2011 г.)

32. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ. бр.22 от 2005 г.; изм. ДВ. бр.24 от 2009 г.)

33. Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ. бр.92 от 2016 г.)

34. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр.30 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.102 от 2014 г.

35. Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр.28 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.38 от 2011 г.)

36. Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (обн. ДВ. бр.95 от 2011 г.),
37. Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ. бр.71 от 2006 г.)

38. Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ. бр.46 от 1994 г.)

39. Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр.54 от 2014 г.)

40. Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.25 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.53 от 2008 г.)

41. Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн. ДВ. бр.37 от 1995 г.; посл.изм. ДВ. бр.34 от 2002 г.)

42. Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр.63 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.15 от 2012 г.)

43. Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ. бр.68 от 2014 г.)

44. Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр.79 от 1987 г.; посл.изм. ДВ. бр.70 от 2004 г.)

45. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.57 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.106 от 2013 г.)

46. Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (обн. ДВ. бр. 75 от 1996 г.)

47. Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.77 от 198 7г.)

48. Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.92 от 2014 г.)

49. Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките (обн. ДВ. бр.79 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.103 от 2011 г.)

50. Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн. ДВ. бр.86 от 2000 г.; посл.изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2013 г.)

51. Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.56 от 2014 г.)

52. Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ. бр.63 от 2005 г. )

53. Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн. ДВ. бр.95 от 2003 г.; попр., ДВ, бр.100 от 2003 г.) 

54. Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр.48 от 2007 г. ) 
55. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр.103 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.36 от 2011 г.).

56. Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн. ДВ. бр.70 от 2005 г.)

57. Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.109 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.81 от 2015 г.)

58. Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ (обн. ДВ. бр.54 от 2001 г.; изм. ДВ. бр.37 от 2013 г.)

59. Наредба № 28 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (обн. ДВ. бр.106 от 2000 г.  

60. Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр.109 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.2 от 2012 г.) 

61. Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2014 г.)

62. Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (обн. ДВ. бр.95 от 1995 г.; попр. ДВ. бр.97 от 1995 г.)

63. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.)

64. Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ. бр.77 от 2007 г.; изм. ДВ. бр.16 от 2010 г.)

65. Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ. бр.103 от 1995 г.)

66. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр.103 от 2009 г.; изм. ДВ. бр.5 от 2011 г.)

67. Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ. бр.83 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.86 от 2016 г.)

68. Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели (обн. ДВ. бр.1 от 2011 г.; изм.и доп. ДВ. бр.37 от 2013 г.)

69. Наредба за административното обслужване (обн. ДВ. бр.78 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.8 от 2016 г.)

70. Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)(обн. ДВ. бр.1 от 2012 г.)

71. Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (обн. ДВ. бр.41 от 1970 г.)

72. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ. бр.82 от 1975 г.; изм. ДВ. бр.25 от 200 2г.)