ЗАКОНИ

Закони последна актуализация на 04.2020


1    - Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.34 от 2020 г.),
2    - Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.97 от 2017 г.),
3    - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2019 г.),
4    - Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.60 от 2019 г.),
5    - Закон за водите (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.21 от 2020 г.),
6    - Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.21 от 2020 г.),
7    - Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.81 от 2019 г.),
8    - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2020 г.),
9    - Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2019 г.),
10  - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2019 г.),
11  - Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.28 от 2020 г.)
12  - Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.81 от 2019 г.)
13  - Закон за администрацията (обн. ДВ. бр.130 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.21 от 2020 г.)
14  - Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969 г., посл.изм. ДВ. бр.94 от 2020 г.)