ЗАКОНИ

1. Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.103 от 2016 г.) 

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.79 от 2015 г.) 

3. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.12 от 2017 г.) 

4. Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.12 от 2017 г.) 

5.  Закон за водите (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.12 от 2017 г.) 

6. Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.13 от 2017 г.) 

7.  Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.13 от 2017 г.) 

8. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.43 от 2016 г.) 

9.  Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.98 от 2016 г.) 

10. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.58 от 2016 г.) 

11.  Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2016 г.) 

12.  Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.12 от 2017 г.) 

13.  Закон за администрацията (обн. ДВ. бр.130 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.98 от 2016 г.) 

14. Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969 г., посл.изм. ДВ. бр.101 от 2016 г.)