Харта на клиента

 

Списък на административните услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана.

Анализ анкета 2022 г.

Анализ анкета 2021 г.

Анализ анкета 2020 г.

Анализ анкета 2019 г.

Анализ анкета 2018 г.

 

 

       Приложения във връзка с Постановление № 267/ 22.10.2019 г.

                      

В „Държавен вестник“ бр. 84 от 25 октомври 2019 г. е публикувано Постановление №267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/postanovleniya

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от 25 октомври 2019 г. и Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Приложения №1 към чл.7, ал. 4-  Предложение от Лечебните заведения до директор РЗИ за определяне състава за ЛКК

Приложения № 2 - към чл.7, ал. 4- Предложение за промяна на ЛКК

Приложения № 3- към чл.7, ал. 4- Предложение за закриване на ЛКК

Приложения № 4-  към чл.8, ал.1-  Заповед на  директор РЗИ за определяне състава  ЛКК

Приложения №5- към чл.10, ал.3-  Заповед за определяне състава на ТЕЛК

Приложение № 6- към чл. 15, ал. 2- Искане за отстраняване на лекар от състава на ТЕЛК.

Приложения № 8- към чл.23, ал.2 -  Медицинско направление за ТЕЛК

Приложения № 9- към чл. 24, ал.8-  Медицински протокол  за ТЕЛК

Приложения №10- към чл. 54, ал.8- Код за медицинска специалност.

Приложения №11 - към чл.5 6, ал.1-  Заявление- декларация

 

Приложенията може да изтеглите от ТУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 г.

за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление No 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 г.)

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

първично освидетелстване:

 

 • Заявление-декларация по образец – попълва се лично в РКМЕ - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1;
 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния лекар - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;
 • Медицински протокол на ЛКК – оригинал по образец - Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8 ;
 • Етапна епикриза от личния лекар или лекаря, осъществяващ специализирана извънболнична помощ – оригинал;
 • Епикризи от болнични заведения – ксерокопия;
 • Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения – оригинали;
 • Акт за раждане – ксерокопие – при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст;
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома.

_________________________________________________________________

 

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

преосвидетелстване:

 

 • Заявление-декларация по образец – попълва се лично в РКМЕ - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 ;
 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния

лекар - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;

 • Етапна епикриза от личния лекар или лекаря, осъществяващ специализирана извънболнична помощ – оригинал;
 • Епикризи от болнични заведения – нови, след последното явяване на лицето на ТЕЛК – ксерокопия;
 • Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения – оригинали;
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 • Последното ЕР на ТЕЛК – ксерокопие.

_____________________________________________________________________

 

 

Заявление-декларация - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 може да изтеглите от ТУК

Актуална информация за извършената през периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ  
           Дейност по чл. 56 от ЗЗ  
1.Брой проверки 45
2.Брой обекти, в които са извършени проверки 45
2.1. Обекти за хранене и развлечения 11
2.2. Детски и учебни заведения 2
2.3. Лечебни и здравни заведения 12
2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ 20
2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ) 0
3.Брой съставени актове за констатирани нарушения