cafЕфективен CAF потребител

В рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект “Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” беше извършена външна оценка на РЗИ – Монтана, относно прилагането на модела CAF въз основа на Националните правила за външна обратна връзка.
За голяма радост на РЗИ - Монтана, бяхме уведомени от изпълнителния директор на Института по публична администрация г-н Павел Иванов, че Националният CAF ресурсен център към ИПА е оценил нашите усилия за правилно и качествено прилагане на модела CAF и ще бъдем удостоени с етикет “Ефективен CAF потребител” на специална тържествена конференция, която ще се проведе в началото на м. септември 2021 г.
РЗИ – Монтана получи от ИПА и Доклад за обратна връзка по CAF, изготвен от външния оценител г-жа Донкова.

Информация за напредъка по изпълнение на План за подобрение на РЗИ - Монтана

План за подобрение на РЗИ - Монтана

Служители от РЗИ - Монтана преминаха второ специализирано обучение по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

 

В периода 09-10.07.2020 г. в РЗИ - Монтана се  проведе Второто Специализирано обучение 2019-CAF-2-“Въвеждане на CAF в българската администрация”, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На обучението взеха участие всички служители, които са част от сформирания екип, чиято основна задача е  изготвяне на Плана за подобрения по модела CAF. Лектор на обучението бе консултант-обучителя за РЗИ – Монтана и ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА г-жа Мими Йотова. Първоначално главния секретар на РЗИ – Монтана  – Николет Белчева представи кратко резюме на Доклад от самооценката по прилагането на Общата рамка за оценка (CAF) 2013 с фокус върху мерките и областите на подобрение.

Основните акценти по време на обучението попаднаха върху следните теми: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на ЕИПА - определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на „бързи победи“; интегриране на мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение и мониторинг на изпълнението на плана за подобрение; процедура за външна обратна връзка.

Процесът предстои да приключи с изготвянето на План за подобрение на административната дейност на РЗИ – Монтана, който да бъде представен на ръководството и изпратен на Института по публична администрация.

 

 

12

DSC 0812В периода 05-07.02.2020 г. в гр. Монтана, в зала на Областна администрация Монтана бе проведено I-во Специализирано обучение 2019-CAF-2-“Въвеждане на CAF в българската администрация”, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.