Поради усложнената епидемична обстановка и в тази връзка невъзможността на РЗИ – Монтана да изпълни проект BG05SFOP001-2.019-0069-C01 „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България, същият е прекратен предсрочно без да са усвоени средства.

 

РЗИ Монтана изпълнява проект BG05SFOP001-2.019-0069-C01 „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 138 024.00 лева, безвъзмездна финансова помощ 138 024.00 лева, от които 117 320.40 лева европейско и 20 703.60 лева национално съфинансиране

Начална дата на проекта: 29.05.2020

Крайна дата на проекта: 29.11.2021

Кратко описание на проекта
1. Основна цел:
■ Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Монтана

2. Специфични цели:
■ Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Монтана, чрез организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на администрацията
■ Повишаване административния капацитет и ефективността на РЗИ Монтана и постигане на по-добро регулиране и по-добро управление

3. Основни дейности - организиране и провеждане на специализирани обучения, както следва:
■ Организиране и провеждане на 16 броя специализирани обучения за повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите на РЗИ Монтана
■ Организиране и управление на проекта
■ Осигуряване на информация и комуникация (визуализация) на проекта

4. Основни резултати:
■ Подобрени специализирани знания и умения на служителите в РЗИ Монтана
■ Организирани и успешно проведени 16 броя специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на РЗИ Монтана
■ 213 броя служители, взели участие в специализирани обучения
■ 213 броя служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат
■ Повишен капацитет на служителите в РЗИ Монтана
■ Компетентна и ефективна държавна администрация, чрез управление и развитие на човешките ресурси
■ Модернизация на работните процеси в РЗИ Монтана
■ Повишаване удовлетвореността на потребителите чрез предоставяне на качествени услуги
■ Успешно изпълнен и реализиран проект
■ Повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта и неговото финансиране