РЗИ Монтана изпълнява проект BG05SFOP001-2.019-0069-C01 „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Обща стойност на проекта: 138 024.00 лева, безвъзмездна финансова помощ 138 024.00 лева, от които 117 320.40 лева европейско и 20 703.60 лева национално съфинансиране

Начална дата на проекта: 29.05.2020

Крайна дата на проекта: 29.11.2021

Кратко описание на проекта
1. Основна цел:
■ Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Монтана

2. Специфични цели:
■ Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в РЗИ Монтана, чрез организиране и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на администрацията
■ Повишаване административния капацитет и ефективността на РЗИ Монтана и постигане на по-добро регулиране и по-добро управление

3. Основни дейности - организиране и провеждане на специализирани обучения, както следва:
■ Организиране и провеждане на 16 броя специализирани обучения за повишаване знанията, уменията и квалификацията на служителите на РЗИ Монтана
■ Организиране и управление на проекта
■ Осигуряване на информация и комуникация (визуализация) на проекта

4. Основни резултати:
■ Подобрени специализирани знания и умения на служителите в РЗИ Монтана
■ Организирани и успешно проведени 16 броя специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на РЗИ Монтана
■ 213 броя служители, взели участие в специализирани обучения
■ 213 броя служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат
■ Повишен капацитет на служителите в РЗИ Монтана
■ Компетентна и ефективна държавна администрация, чрез управление и развитие на човешките ресурси
■ Модернизация на работните процеси в РЗИ Монтана
■ Повишаване удовлетвореността на потребителите чрез предоставяне на качествени услуги
■ Успешно изпълнен и реализиран проект
■ Повишена информираност на обществеността по отношение на изпълнените дейности по проекта и неговото финансиране

 

DSC 0812В периода 05-07.02.2020 г. в гр. Монтана, в зала на Областна администрация Монтана бе проведено I-во Специализирано обучение 2019-CAF-2-“Въвеждане на CAF в българската администрация”, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

gaf 25.12На 29 ноември 2019 г. в сградата на Българска търговско-промишлена палата, гр. София ръководството на РЗИ – Монтана – д-р Елена Борисова и главния секретар Николет Белчева участваха в проведената от Института по публична админстрация Откриваща пресконференция за представяне на новият проект Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

gaf 22.11

На 21-22 ноември 2019 г. група от десет служители на РЗИ – Монтана, от различни дирекции и длъжностни нива, познаващи добре дейността на инспекцията, участваха в проведеното от Института по публична администрация в гр. София, в базата на Проджект Лаб Общо обучение 2019-CAF-1-Управление на качеството и внедряване на CAF”. Обучението обхващаше информация за  същността на модела и процеса на неговото внедряване.

На 18 ноември 2019 г. в гр. София, в базата на Проджект Лаб бе проведено Общо обучение 2019-CAF-M-Моделът CAF и ползите от неговото прилагане в българската администрация, организирано от Института по публична администрация - Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В Общото обучение участваха д-р Елена Борисова – директор на РЗИ - Монтана и г-жа Николет Белчева - главен секретар, като ръководители които имат водеща роля за подпомагане на процеса на внедряване на CAF в Регионална здравна инспекция – Монтана. На проведеното обучение те бяха запознати със същността и ползите от внедряването на модела CAF, етапите в процеса на внедряване и ключовата роля на ръководството за успеха на този процес.

logo ipu

Регионална здравна инспекция – Монтана е сред избраните администрации, на които предстои да внедрят модела CAF, по проекта на Института по публична администрация “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.