През периода 17-19.05.2023 г. служители от РЗИ – Монтана взеха участие във форума “Управление на качеството в публичната администрация на България”, проведен в гр. Банско, организиран от Института по публична админстрация, гр. София.

Част от основните акценти на форума бяха: моделите и стандарти за качество CAF, ISO и EFQM, прилагани в българската администрация, техните силни и слаби страни, както и тяхната роля в развитието и подобрението на управлението в институциите, подобрението на услугите на гражданите.
Във форума участваха представители на Института по публична администрация, Администрация на Министерски съвет, чуждестранни експерти и консултанти на Европейската комисия, Център за изследване на публичната администрация Австрия, Европейски CAF ресурсен център /ЕИПА/, както и над 100 представители на държавната администрация.

РЗИ – Монтана участва и чрез представяне на презентация от главния секретар на тема: CAF - Опитът на РЗИ – Монтана в неговото прилагане, по време на която са представени основните стъпки, мотивацията на екипа, полезният ефект от прилагането на модела и основните направления на подобрения.

Информация за стъпките по внедряване на Европейския модел за качество CAF в РЗИ – Монтана: https://bg.rzi-montana.org/index.php/caf

1 1 1 1

Информация за изпълнение на План за подобрение на РЗИ - Монтана

 

В изпълнение на заложената в Плана за подобрение на РЗИ – Монтана Мярка 2.6. Организация на Ден на отворените врати, през м. юни 2022 г. бяха предприети компетентни действия и на 17.06.2022 г. се проведе инициативата Ден на отворените врати, на тема “Нашата дейност, организация и контрол”.

Информация за изпълнение на План за подобрение на РЗИ - Монтана

 

Съгласно утвърдения План за подобрение на РЗИ – Монтана 2020, изготвен на база на проведената самооценка по прилагането на Общата рамка за оценка (CAF) 2013, през 2021 г. са предприети компетентни действия и са изпълнени следните заложени мерки:

 1. Мярка 1.1. Разработена и комуникирана със служителите Концепция за развитие на РЗИ – Монтана.
 2. Мярка 1.2. Публикувана Концепция на електронната страница на Инспекцията.
 3. Мярка 1. Разработване на концепция/механизъм за цялостно управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни и мярка.
 4. Мярка 2. Разработване на план за анализиране и развитие на взаимоотношенията със заинтересованите страни.
 5. Мярка 3. Актуализиран Плана по мярка 2.2.
 6. Мярка 2.4. Публикуване на информация за различни организации за контакти/връзки с тях на интернет страницата на РЗИ – Монтана.
 7. Мярка 2.5. Изготвена и разпространена брошура с информация за общи положения от Хартата на клиента и списък с предоставяните от РЗИ – Монтана административни услуги.
 8. Мярка 2.7. Поставяне на интернет страницата на РЗИ – Монтана онлайн анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите и специален банер на заглавната страница с възможност за попълване на форма за изразяване на мнения, предложения и препоръки за дейността и предоставяните услуги от Инспекцията, която информация ще постъпва директно на e-mail на РЗИ – Монтана.
 9. Мярка 1. Разработване на механизъм за подобряване на обмена на информация и взаимодействие между служителите в РЗИ – Монтана по хоризонтал и вертикал.
 10. Мярка 2. Регулярни срещи с ръководствотопрез 2021 г. са проведени повече от две срещи с ръководството на РЗИ – Монтана.
 11. Мярка 3.3. Създаване на механизъм за обратна връзка със служителите за предлагане на техни идеи, предложения и препоръки за подобряване на работата, иновации и решаване на проблеми.
 12. Мярка 4.1.Провеждане на проучване чрез анонимна анкета.
 13. Мярка 2. Анализ на резултатите от проведеното проучване.
 14. Мярка 3. Споделена със служителите информация за получените резултати.
 15. Мярка 6.1. Актуализиране на правилата за обучение, като е допълнена форма за докладване от служителите при проведено обучение.
 16. Мярка 7.1. Разработване на Концепция за социална отговорност на РЗИ – Монтана.
 17. Мярка 7.2. Публикувана Концепция на интернет страницата на РЗИ – Монтана.
 18. Мярка 7.3. Предоставяне на регулярна информация за изпълнение на концепцията за социална отговорност.
 19. Мярка 7.4. Регулярни публикации на интернет страницата на инспекцията за проведени кампании със социална и екологична насоченост.

Поради извънредната епидемична обстановка свързана с COVID-19  през 2021 г. не са изпълнявани мярка 2.6. Организиране на Ден на отворените врати, мярка 5.1. Провеждане на тийм билдинг и мярка 6.2. Провеждане веднъж годишно на съвместна среща с други РЗИ. При възможност през 2022 г. ще се предприемат действия за изпълнението им.

Информация за проведени кампании със социална и екологична насоченост

 

 

В изпълнение на утвърдените Концепция за социална отговорност на РЗИ - Монтана и План за социална отговорност на РЗИ – Монтана, през 2021 г. екипът по изпълнение на дейностите проучи мнението на всички служители и в резултат на формулираните предложение бяха одобрени за изпълнение следните кампании за социална политика:

 1. По отношение на т. 1 от Плана за социална отговорност - Мерки за екологично и икономично използване на ресурсите на РЗИ – Монтана са приети и се провеждат следните кампании:
 • Кампания за разделно събиране на хартия и капачки – съществуваща и до момента;
 • Кампания за разделно събиране на батерии;
 • Организиране на Ден за почистване на терен.

            Към м. декември 2021 г. в Инспекцията са събрани 23 броя туби с капачки. Същите бяха предадени на Общински младежки дом – Монтана като пункт за приемане на “Капачки с мисия“ – Благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки за отделението по “Акушерство и гинекология” към МБАЛ “Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.

           

 1. По отношение на т. 2 от Плана за социална отговорност – Мерки за човешкия ресурс са приети за изпълнение следните кампании:
 • Инициатива на доброволчески принцип за събиране на средства (финансови и нефинансови) за деца, хора в неравностойно положение;
 • Създаване на библиотека за служителите.

 

В резултат на горепосочените дейности през м. декември 2021 г. се проведе кампания за събиране на средства от служителите на РЗИ - Монтана (на доброволчески принцип) за хора в неравностойно положение - за домуващи в Дом за възрастни хора. Със средствата са закупени материали от най-голяма необходимост. Създаде се и библиотека за служителите на РЗИ – Монтана.  

logo

 

РЗИ – Монтана получи етикет “Ефективен CAF потребител”

 

     

След успешното внедряване на модела за управление на качеството “Обща рамка за оценка CAF)”, РЗИ – Монтана премина през процедура за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка. В резултат на това и като признание за положените усилия за правилното прилагане на инструмента за качество, РЗИ – Монтана получи от г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА етикет “Ефективен CAF потребител” на проведената от Института по публична администрация на 03.09.2021 г. Конференция в гр. София.
На събитието бяха споделени добри практики, трудности и научени уроци от представителите на целевите администрации, внедрили модела CAF.
Това признание ще продължи да насърчава работата ни в Инспекцията за непрекъснато развитие и усъвършенстване

 

 

 

DSC08715 compress62DSC08724 111111 compress13DSC08803 2 compress42DSC08985 compress83IMG 20210908 142929 1 compress12

САF Информация за напредъка по изпълнение на План за подобрение към 31.08.2021