Информация за административни услуги

  Удовлетвореност на потребителите на административни услуги

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, 2019

АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ-МОНТАНА ПРЕЗ 2018 Г.

В А Ж Н О

Информация за плащане чрез ПОС терминал

Уведомление, относно Свидетелство за съдимост

До потребителите на административни услуги, предлагани от РЗИ Монтана

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – МОНТАНА

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 ПРОЦЕДУРИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА ДА ВИДИТЕ ПРОЦЕДУРАТА И ЗАЯВЛЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

2. Предоставяне на достъп до обществена информация

258. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

259. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

341. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

558. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

685. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

881. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

882. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

883. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

961. Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1088. Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1089. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

1102. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

1336. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1338. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

1349. Издаване на удостоверение за регистрация дрогерия

1350. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

1552. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1553. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1573. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1660. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домове за медико-социални грижи и диализните центрове

1793. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1795. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

1796. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

1870. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

2133. Процедура за извършване на обща административна услуга „Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП 3/”

2134. Процедура за извършване на обща административна услуга „Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП 2/”

2155. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 

2241. Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

2961. Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

ПРОЦЕДУРИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите