Структури на ТЛЕ /Трудово лекарска експертиза /: 

1. Обща ТЕЛК /Териториална експертна лекарска комисия/ ТЕЛК гр.Монтана и ТЕЛК гр.Лом - 2 бр.
2. МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ - МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана; МБАЛ „Сити клиник Св. Георги” ЕООД гр. Монтана, МБАЛ „Св. Н. Чудотворец” ЕООД гр.Лом и МБАЛ ЕООД гр.Берковица/ - 4 бр.
3. Специализирана болница за рехабилитация - гр.Вършец - 1 бр.
4. Лечебни заведения /ЛЗ/ за извънболнична помощ – 306 бр.:

-ЛЗ за първична медицинска помощ – 91

-ЛЗ за първична дентална помощ – 117

-ЛЗ за специализирана медицинска помощ – 84

-ЛЗ за специализирана дентална помощ – 1

-Медицински център – 10

-Диагностично-консултативен център - 1

-Център по дентална медицина – 1

-Център за спешна медицинска помощ – 1

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

РКМЕ-Монтана осъществява дейности във връзка със съставянето, движение и съхранение на медицинските експертни досиета /МЕД /на освидетелстваните лица от ТЕЛК /НЕЛК/;

В архива на РКМЕ - Монтана се съхраняват МЕД на лицата, подредени по ЕГН.

В МЕД се съхраняват:
1. заявление-декларацията;
2. медицинските протоколи на ЛКК;
3. резултатите от направените изследвания;
4. експертните решения на ТЕЛК;
5. експертните решения на НЕЛК;
6. протоколите на НОИ /Национален осигурителен институт/ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова злополука;
7. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
8. друг и медицински документи, допълнително изискани от ТЕЛК (НЕЛК) - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински протоколи и др.

Лицата подават необходимата медицинска документация, доказваща здравословното им състояние заедно със заявление-декларация по образец съгл. Приложение 2 за:

1. освидетелстване; 
2. редовно преосвидетелстване, когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК; 
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка; 
4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове. 
(2) Лицата по ал. 1 се явяват за редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия след служебно повикване. 
(3) Лицата по ал. 1 заедно с молба-декларацията представят в РКМЕ и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, а тези, които се явяват за освидетелстване - и протокол на ЛКК (направление от личния лекар). 
(4) При получаване в РКМЕ на молба, протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея. 
(5) Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им. 
(6) Когато медицинското експертно досие е представено във връзка със съдебно производство или е изгубено, РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него и в пенсионната му преписка. 

МЕД се образуват в РКМЕ по постоянен или настоящ адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата и се съхраняват в РКМЕ по постоянен адрес на лицата.
Чрез РКМЕ гр.Монтана се извършва обжалване на експертни решение/ЕР/ и болнични листове.

Адрес: гр.Монтана, пл. Жеравица 3 ет.1.

Работно време с граждани:  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето

В него се извършват безплатни консултации на граждани, желаещи да се откажат от тютюнопушене.

Тютюнопушенето - рисков за здравето фактор. Той е и поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици.

Натрупаните научни данни сочат, че тютюнопушенето и пасивното пушене са пряк или косвен фактор за заболяемост и смъртност при повече от 25 вида заболявания. То има изключително голямо значение за възникването и по-тежкото протичане на най-сериозните и най-широко разпространени заболявания с обществена значимост като:

- онкологичните заболявания и по-специално рака на белите дробове, устата, устната кухина и фаринкса, хранопровода и ларинкса, трахеята и бронхите;      сърдечносъдовите заболявания - хипертонията, исхемичната болест на сърцето, мозъчно съдовата болест и атеросклерозата. Рискът от сърдечни заболявания при пушачите е от1.5 до 3 пъти по-висок, а вероятността за мозъчни инсулти при пушачите е от 2 до 4 пъти по-голяма. Опасността нараства с увеличаване на интензитета на пушенето;

- хроничните неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, астма и др.), като причинява 75% от заболяемостта и 80% от смъртността при тези заболявания.  Освен това тютюнопушенето:

- увеличава два пъти общата смъртност при тютюнопушачите;

- е основна причина за преждевременната смъртност във възрастта 35 - 64 години;

- намалява средната продължителност на живота, като само 54% от закоравелите тютюнопушачи достигат до 65годишна възраст, срещу 78% от непушачите.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

всяка сряда - 15.00 - 17.00ч

3400, гр. Монтана; пл. Жеравица”; ет. 4

тел.: 096/ 391 739

В услуга на гражданите, РЗИ Монтана разполага с:

  1. Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето
  2. Имунизационен кабинет, в който се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република българия.
  3. Регионална картотека за медицинска експертиза

Р Е Д

за подаване на сигнали, оплаквания и предложения в Регионална здравна инспекция - Монтана

        Гражданите и потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана, имат възможност да подават сигнали, оплаквания, предложения и оценки относно дейността на РЗИ – Монтана и качеството на административното обслужване по следните начини:
1. Подаване на писмен сигнал или предложение до директора на инспекцията чрез деловодството на РЗИ – Монтана на адрес пл. “Жеравица” № 3, Център за административно обслужване и по пощата на същия адрес. Работно време – всеки работен ден от седмицата от 8.30 ч. до 17.00 ч.
2. Чрез обаждане на телефон (096) 391 711 или изпращане на факс (096) 300 541
3. По електронен път на адрес на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. Директорът на инспекцията, главният секретар и директорите на дирекции приемат и изслушват предложения и сигнали на гражданите и организациите в определени и предварително оповестени часове.
5. Всички предложения и сигнали се регистрират, независимо от формата на подаването им – писмени или устни, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща и подлежат на проверка.
6. На всички предложения и сигнали се отговаря писмено в 30-дневен срок, от получаването им, ако е посочено име и адрес на лице за контакт.

         Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

        Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

     

        Данни за Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

        Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

        Център за административно обслужване

        Адрес: гр. Монтана

        площад "Жеравица" №3, ет. 4

        Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        Телефон: 096 / 391 711, 096/391 712

        Работно време от 08:30 до 17:00, без прекъсване

 

Рейтинг на активната прозрачност 2020

Списък индивидуални административни актове, издавани от Директора на РЗИ - Монтана

Регистър на издавани от директора на РЗИ – Монтана Общи административни актове

Длъжностно лице, отговорно за предоставянето на обществена информация

 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2020 Г.

ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ-МОНТАНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Заявление ДОИ

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ РЗИ – МОНТАНА

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ- Приложение 1  - Приложение 2 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ/ОТЧЕТИ

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА РЗИ - МОНТАНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2019 Г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - МОНТАНА, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЗКИ И ЧЛ. 21 ОТ ППЗЗКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 41Ж И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 1 – 3 ОТ ЗДОИ – СЪБРАНА ИЛИ СТАНАЛА ИЗВЕСТНА НА РЗИ - МОНТАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО: МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО;ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ЗНАЧИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ;ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ ПО § 9 ОТ ЗЗКИ ДОКУМЕНТИ

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И ДРУГИ АКТОВЕ НА РЗИ - МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2018 Г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. в РЗИ - Монтана

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2016 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2015 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2014 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2013 г..

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2012 г..

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2011 г.