Във връзка с изтичане срока на експертните решения на ТЕЛК, Ви уведомяваме, че е    необходимо лицата или упълномощено от тях лице да подадат документи за преосвидетелстване от ТЕЛК в Регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ - гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №  3, ет. 1. каб.106.

Обръщаме внимание, че съгласно последните промени в Закона за хората с увреждания /чл.26/ и Закона за здравето /чл. 101б/, когато лицата са подали заявление – декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на  експертното решение и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, се удължава валидността на последното издадено експретно решение до издаване на ново експертно решение /чл. 101б ал.2 от ЗЗ/.

Необходими документи:  

  • Направление от личния/лекуващия Ви лекар /Приложение № 8 към чл. 23, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ/. Направлението се издава в електронен вид чрез Информационна система за контрол на медицинската експертиза – Информационна база данни /ИСКМЕ-ИБД/. Информационната система е достъпна на адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login/.
  • Заявление – декларация /Приложение № 11 към чл.56,ал. ал.1, към което се прилагат следните докумети:
  • Копие от епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното Ви експертно репение от ТЕЛК;
  • Копие от медико-диагностични изследвания и консулатции, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им за ТЕЛК;
  • В случай, че лицето работи е необходимо да представи производствена характеристика, попълнена от работодател. В производстевената характеристика освен всички изискуеми данни, работодателя трябва да впише ЕИК/Булстат, адрес, телефон за контакт, имейл адрес.

Заявлението-декларация, подписано от лицето или от законен негов представител/ пълномощник, заедно с другите описани по-горе документи, може да се подаде по един от следните начини:

  • С лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения по-горе адрес на РКМЕ;
  • По електронен път, ако разполагате с квалифициран екетронен подпис /КЕП/ чрез ИСКМЕ/ИБД, достъпна адрес: https://ibd.mh.government.bg.
  • На място в Регионална картотека на мединска експертиза /РКМЕ/ при РЗИ-Монтана, пл. „Жеравица“ № 3, ет.1, каб. 106.

Считано от 21.06.2024 г. заявленията-декларации се разпределят централизирано на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната, електронно чрез функционалност, създадена в Информационна база данни (ИБД), съгласно Чл. 55а, ал.2 (Нов - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 21.06.2024 г.) от ПУОРОМЕРКМЕ (Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи).