Епидемична обстановка в област Монтана

За месец март 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 210 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 133 за месец  март 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 109 заболявания, срещу 58 за  същия период на 2018 г. От тях:

  - Гастроентерити, ентероколити – 104 случая, спрямо 54 за месец март 2018 г.;

            - Остър вирусен хепатит – 4 случая, спрямо 4 за месец март 2018 г.;

            - Салмонелоза – 1 случай, няма регистрирани случаи през месец март 2018 г.

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 95 случая, срещу 74 за  отчетния  месец през 2018 г. От тях:

  • Варицела – 88 заболели, спрямо 64 случая през месец март 2018 г.;
  • Туберкулоза – 3 регистрирани, спрямо 2 заболели през март 2018 г.;
  • Скарлатина – 4 регистрирани случая през месец март 2018 г., спрямо 7 заболели през март 2018 г.; 

От групата на полово предаваните инфекции е регистриран 1 случай на Сифилис, спрямо 1 през март 2018 г.

През отчетния период има регистрирани 2 случая на СПИН/ХИВ, няма регистрирани случаи през месец март 2018 г.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – 3 случая, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г.

През м. март 2019 г. на територията на област Монтана, няма регистрирани потвърдени случаи на морбили. 

         Заболяемостта от грип и ОРЗ през отчетния месец за гр. Монтана е както следва:

04.03.2019 г. – 10.03.2019 г. – 32,83  на 10 000 души  население;

11.03.2019 г. – 17.03.2019 г. – 35,35 на 10 000 души  население;

18.03.2019 г. – 24.03.2019 г. – 27,78 на 10 000 души  население;

25.03.2019 г. – 31.03.2019 г. – 37,88 на 10 000 души население.

Наблюдаваната заболяемост през отчетния период е нормална за сезона.     

 Лабораторни изследвания

      През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1953 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 452 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 295 проби за контрол на асептика, 12 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 80 проби санитарна паризитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец март 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 450 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 5 проверки по заявления на клиенти за регистрация на нови обекти за което са оформени протоколи за съответствие. Извършени са 136 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 7 броя организационно-методична помощ.

Издадени са 83 предписания, 4 протокола от Областна специализирана комисия за освобождаване от имунизации по медицински противопоказания, 1 становище за класификация на отпадъците и 2 свидетелства за имунизационно състояние. Съставени 3 акт за установени административни нарушения.  

      В ДНЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. За м. март на лечебните заведения са отпуснати 2546 ваксини и 3079 спринцовки с игли за еднократна употреба.

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец март в отдел ДЗК са извършени 384 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 326 бр. проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето на човека. Няма издадени заповеди за заличаване на обекти. Има издадено 1 бр. предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 3 бр. актове и 2 бр. издадени наказателни постановления на стойност 5300 лв.

Лабораторни изследвания

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 17 броя проби питейни води от централното водоснабдяване. От тях са извършени 17 анализа по микробиологични показатели и 13 анализа по химични показатели. Няма нестандартни водни проби.