Епидемична обстановка в област Монтана

За месец април 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 134 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 196 за месец април 2019 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 84 заболявания, срещу 74 за същия период на 2018 г. От тях:

  • Гастроентерити, ентероколити – 74 случая, срещу 69 за месец април на 2018 г.;
  • Вирусни хепатити – 8 заболели, срещу 5 за месец април на 2018 г.;
  • Колиентерити - 2 случая, няма регистрирани случаи през месец април 2018 г. 

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 43 случая, срещу 112 заболели за месец април на 2018 г. От тях:

  • Варицела – 38 заболели, спрямо 97 случая за месец април 2018 г. ;
  • Скарлатина – 3 заболели, спрямо 11 за същия период на 2018 г.;
  • ТБК – 1 случай, спрямо 3 за същия период на 2018 г.;
  • Морбили – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г. 

От групата на трансмисивните инфекции за месец април са съобщени 4 случая на Лаймска болест, спрямо 6 случая през отчетния период на 2018 г.

От групата на паразитозите през месец април са регистрирани 2 случая на Жиардиаза (ламблиоза), спрямо 1  през същия месец на 2018 г. 

През отчетния период има регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ, няма регистрирани случаи през месец март 2018 г.

През месец април 2019 г. няма регистрирани случаи на ОВП (Остра вяла парализа) при деца до 15 г., както и през отчетния месец на 2018 г.;

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 83,33  на 10 000, срещу 82,43 на 10 000 души население за същия период на предходната 2018 г.

 Лабораторни изследвания

      През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1640 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 278 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 141 проби за контрол на асептика, 8 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 30 проби санитарна паризитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец април 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 395 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 109 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 82 броя организационно-методична помощ.

Издадени са 22 предписания и две Свидетелства за имунизационно състояние. Съставен 9 акт за установени административни нарушения.      

      В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. През м. април на лечебните заведения са отпуснати 2033 ваксини и 1990 спринцовки с игли за еднократна употреба.

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец април в отдел ДЗК са извършени 480 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 333 бр. проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Издадени са 5 бр. заповеди за заличаване на обекти. Има издадено 1 бр. предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 10 бр. актове и издадени 9 бр. наказателни постановления на стойност 3800 лв. 

Лабораторни изследвания 

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 12 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 4 анализа по микробиологични показатели, при тях няма отклонения от стандартите.  Извършени са и 9 анализа по химични показатели. От пробите една е показала отклоние от стандартите. Предприети са необходимите действия за отстраняване на несъответствията.