Епидемична обстановка в област Монтана

За месец май 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 180 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 181 заболявания за същия отчетен период на 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 79 заболявания, срещу 89 за месец май 2018 г. От тях:

  • Гастроентерити, ентероколити – 75 случая, срещу 73 за месец май на 2018 г.;
  • Остър вирусен хепатит – 2 случая, спрямо 11 за месец май на 2018 г.;
  • Колиентерит – 2 случая, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г.; 

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 97 случая, срещу 88 заболели през месец май на 2018 г.  От тях:

  • Варицела – 77 заболели, спрямо 72 случая за месец май 2018 г. ;
  • Скарлатина – 11 заболели, спрямо 9 за месец май на 2018 г.;
  • ТБК – 2 новозаболели, спрямо 6 за месец май на 2018 г.;
  • Морбили – през отчетния период са регистрирани 7 потвърдени случая, няма отчетени случаи през месец май 2018 г.; 

          Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. - няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г., както и през месец май  на 2018 г.;

От групата на трансмисивните инфекции през месец май е регистриран 1 случай на Марсилска треска, спрямо 4 случая на Лаймска борелиоза през май 2018 г.

От групата на паразитозите през месец май е регистриран 1 случай на Жиардиаза (ламблиоза), няма регистрирани паразитози същия месец на 2018 г. 

От групата на полово предаваните инфекции през месец май е регистриран 1 случай на Сифилис.

През отчетния период има регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ, няма регистрирани случаи през месец май 2018 г.

         Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 45,45 на 10 000, срещу 30,91 на 10 000 души население за същия период на предходната 2018 г.

 Лабораторни изследвания

      През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1282 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 386 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 174 проби за контрол на асептика, 9 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 30 проби санитарна паризитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец май 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 478 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 105 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 53 броя организационно-методична помощ.

Издадени са 32 предписания и едно Свидетелство за имунизационно състояние. Съставени са 4 акта за установени административни нарушения.      

      В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. През м. май на лечебните заведения са отпуснати 3013 ваксини и 2310 спринцовки с игли за еднократна употреба.

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец май в отдел ДЗК са извършени 434 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 314 бр. проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Издадена е една заповед за заличаване на обект. Дадени са 16 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 4 бр. актове и издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 2000 лв. 

Лабораторни изследвания 

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 23 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 23 анализа по микробиологични показатели. От пробите една е показала отклоние от стандартите. Предприети са необходимите действия за отстраняване на несъответствията. Извършени са и 19 анализа по химични показатели, при тях няма отклонения от стандартите.