Епидемична обстановка в област Монтана 

     За месец юни 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 117 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 126 за месец  юни 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 71 заболявания, срещу 83 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

- Гастроентерити, ентероколити – 70 случая, срещу 77  за месец юни 2018 г.

- Остър вирусен хепатит – няма регистрирани случаи, срещу 6 случая за месец юни 2018 г.

- Колиентерит – 1 случай, няма регистрирани случаи през м. юни 2108 г.

От групата на дихателните инфекции са съобщени 37 случая, срещу 35 за месец юни 2018 г. От тях:

           - Варицела – 24 случая, спрямо29 за месец юни 2018 г.

           - Скарлатина – 4 случая, спрямо 5 за месец юни 2018 г.

           - Туберкулоза – 2 случая, спрямо 1 за месец юни 2018 г.

           - Морбили – 6 случая, няма регистрирани случаи през м. юни 2018 г.

           - Коклюш – 1 случай, няма регистрирани случаи през м. юни 2018 г.

От групата на полово предаваните инфекции през юни 2019 г. е регистриран 1 случай на Сифилис - вроден на кърмаче, спрямо 5 случая за същия период на 2018 г.

От групата на трансмисивните инфекции през месец юни на 2019 г. са регистрирани 6 случая на Лаймска болест и 1 случай на Марсилска треска, спрямо 3 случая на Лаймска болест през месец юни  2018 г.

За първо полугодие на отчетната година са регистрирани 10 потвърдени случая на Лаймска болест, срещу 13 случая за същия период на 2018 г. Случаите са равномерно разпределени по пол – 5 мъже и 5 жени. Отчетените случаи са предимно в активна възрастова група. Също така от кърлежопреносимите инфекции през периода са регистрирани и 2 случая на Марсилска треска.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г.

През отчетния период на 2019 г. няма регистрирани паразитози.          

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 37,88 на 10 000 население, срещу 15,46 на 10 000 души за юни 2018 г.

 Лабораторни изследвания

         През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1771 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 444 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 217 проби за контрол на асептика, 8 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 30 проби санитарна паризитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец юни 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 461 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 96 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 30 броя организационно-методична помощ.

Издадени са 4 предписания, 9 протокола от Областна специализирана комисия за освобождаване от имунизации по медицински противопоказания и 4 Свидетелства за имунизационно състояние. Няма съставени  актове за установени административни нарушения. 

      В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. През м. юни на лечебните заведения са отпуснати 2490 ваксини и 2000 спринцовки с игли за еднократна употреба. 

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец  юни в отдел ДЗК са извършени 190 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 185 бр. проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Няма издадени заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 4 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 3 бр. актове и издадени 3 бр. наказателни постановления на обща стойност 450 лв. 

Лабораторни изследвания 

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 33 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 33 анализа по микробиологични показатели, като 10 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 31 анализа по химични показатели, от тях 4 са показали отклоние от стандартите. Предприети са необходимите действия за отстраняване на несъответствията. Има издадени 4 предписания.