Епидемична обстановка в област Монтана

     За месец юли 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 150 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 127 за месец  юли 2018 г.

         От групата на чревните инфекции са регистрирани 123 заболявания, срещу 97 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

- Гастроентерити, ентероколити – 117 случая срещу 96  за месец юли 2018 г.

- Остър вирусен хепатит – 6 случая срещу 7 случая за месец юли 2018 г.

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 24 случая, срещу 19 за месец юли 2017 г. От тях:

           - Варицела – 12 заболели срещу 17 за месец юли 2018 г.

           - Скарлатина – 2 заболели лица, спрямо 1 регистриран случаи през отчетния период на 2018 г.

           - Туберкулоза – 4 заболели лица спрямо 1 случай за месец юли 2018 г.

           - Морбили – 6 заболели лица, срещу 0 случая за 2018 г.

         От групата на полово предаваните инфекции през юли 2019 г. не са регистрирани случаи на сифилис, няма регистрирани случаи за същия период на 2018 г.

От групата на трансмисивните инфекции през месец юли на 2019 г. няма регистрирани случаи на Лаймска болест  спрямо 10 случая през месец юли  2018 г.

 През м. юли е регистриран един случай на Жиардиаза (ламблиоза) спрямо 1 случай за същия период на 2018 г.

През отчетния период на 2018 г. няма регистрирани паразитози.          

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 25,25  на 10 000 население, срещу  33,49 на 10 000 души за юни 2018 г.

 Лабораторни изследвания

         През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1809 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 342 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 158 проби за контрол на асептика, 9 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 20 проби санитарна паризитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец юни 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 383 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 143 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 26 броя организационно-методична помощ.

Издадени са 5 предписания. Извършена е една проверки по заявление за регистрация на нов обект, за което е оформен протокол за съответствие. Съставен е един акт за установени административни нарушения. 

      В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. През м. юли на лечебните заведения са отпуснати 2747 ваксини и 3430 спринцовки с игли за еднократна употреба. 

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец юли в отдел ДЗК са извършени 280 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 252 бр. проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Има издадени три заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 23 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 2 бр. актове и е издадено 1бр. наказателно постановление на обща стойност 200 лв. 

Лабораторни изследвания 

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 58 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 50 анализа по микробиологични показатели, като 15 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 39 анализа по химични показатели, от тях 6 са показали отклоние от стандартите. Предприети са необходимите действия за отстраняване на несъответствията, като са издадени 2 бр. предписания и съставени 3 бр. АУАН.