Епидемична обстановка в област Монтана 

За месец август 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 90 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 169  за месец  август 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 74 заболявания, срещу 158 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

        - Гастроентерити, ентероколити – 67 случая, срещу 156 за месец август 2018 г.

        - Вирусни хепатити – 7 заболели, няма регистрирани случаи през м. август 2018 г.

          От групата на дихателните инфекции са съобщени 11 случая, срещу 4 за месец август 2018 г. От тях:     

        - Морбили – 6 случая,  няма заболели през отчетния период  на 2018 г.

        - Коклюш – 1 случай,  няма заболели през отчетния период  на 2018 г.

        - Варицела – 2 случая,  няма заболели през отчетния период  на 2018 г.

        - Скарлатина – 2 случая,  няма заболели през отчетния период  на 2018 г.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г.

        От групата на трансмисивните инфекции са съобщени 3 случая, спрямо 10 за месец август 2018 г. От тях:

 - Лаймска болест -1 случай,  спрямо 10 случая през същия месец на  2018 г.

 - Западнонилска треска - 2 случая,  няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г.

През м. август 2019 г. няма регистрирани паразитози, спрямо 2 случая на Жиардиаза (ламблиоза) за същия период на 2018 г.

От групата на полово предаваните инфекции е регистриран 1 случай на сифилис, спрямо 1 случая през август 2018 г.

През отчетния месец има регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 25,25 на 10 000 души население, срещу 33,49 на 10 000 за август 2018 г.

 Лабораторни изследвания

     През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1122 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 239 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 192 проби за контрол на асептика и 4 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец август 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 311 проверки на здравни и лечебни заведения. Издадени са 93 предписания, 8 Свидетелства за имунизационно състояние и 2 протокола от Областна специализирана комисия за освобождаване от имунизации по медицински противопоказания. Извършени са две проверки по заявления на клиенти за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие. Извършени са 158 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 85 броя организационно-методична помощ. Съставени са 3 акта за установени административни нарушения. 

     В ДНЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. За м. август на лечебните заведения са отпуснати  2198 ваксини и 2210 спринцовки с игли за еднократна употреба.

Дейност по държавeн здравен контрол

През месец август в отдел ДЗК са извършени 299 броя текущи проверки в обекти с обществено предназначение, от които 219 броя проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Има издадени две заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 7 броя  предписания за подобряване хигиенното състояние и противоепидемичния режим на проверените обекти. Съставени са 4 актове за установени административни нарушения и издадени 5 броя наказателни постановления на обща стойност -3350 лева.

Лабораторни изследвания

Информация за качеството на питейната вода:

За текущият период са взети 21 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 21 анализа по микробиологични показатели, като 3 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 17 анализа по химични показатели, от тях 1 е показала отклоние от стандартите. Предприети са необходимите мерки за отстраняване на несъответствията, като е издадено 1 брой предписание.