Епидемична обстановка в област Монтана

За месец септември 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 224 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 98   за месец  септември 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 179 заболявания, срещу 83 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

- Гастроентерити, ентероколити – 169 случая, срещу 81 за месец септември 2018 г.

- Вирусен хепатит А – 10 случая, няма регистрирани случаи през месец септември 2018 г.

От групата на дихателните инфекции са съобщени 24 случая, срещу 4 за месец септември 2018 г. От тях:

- Варицела – 13 заболели, срещу 1 за месец септември 2018 г.

- ТБК - 2 случая, срещу 3 заболели за месец септември 2018 г.

- Морбили – 4 случая, няма регистрирани случаи през месец септември 2018 г.

- Скарлатина – 5 случая, няма регистрирани случаи през месец септември 2018 г.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г.

От групата на полово предаваните инфекции през месец септември са регистрирани 2 случая на сифилис, няма заболели през отчетния месец на 2018 г. 

От групата на паразитозите през отчетния месец са регистрирани 1 случай на ехинококоза и 16 случая на Ламблиоза, спрямо 9 случая през същия месец на 2018 г.

От групата на трансмисивните инфекции са регистрирани 2 случая на Лаймска борелиоза, спрямо 2 случая през месец септември 2018 г.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 27,78 на 10 000 души население, срещу 113,34 на 10 000 за септември 2018 г.

 Лабораторни изследвания

            През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1667 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 339 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 127 проби за контрол на асептика, 6 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 10 проби за санитарна паразитология. От тях 3 проби за контрол на асептика са показали отклонения на стандартите.

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец септември 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 290 проверки на здравни и лечебни заведения. Издадени са 179 предписания, 3 Становища за класификация на отпадъците, 1 Свидетелство за имунизационно състояние и 2 протокола от специализирана комисия за освобождаване по медицински противопоказания от имунизации. Извършени са 3 проверки по заявление за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие. Извършени са 142 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 123 броя организационно-методична помощ. Няма съставени  АУАН.

В ДНЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. За м. септември на лечебните заведения са отпуснати  3883 ваксини и 4430 спринцовки с игли за еднократна употреба.

През месец септември в отдел ДЗК са извършени 217 броя текущи проверки в обекти с обществено предназначение, от които 215 броя проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Има издадени три  заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 6 броя предписания за подобряване хигиенното състояние и противоепидемичния режим на проверените обекти. Съставен e 1 акт за установено административно нарушение и няма издадени наказателни постановления.

Лабораторни изследвания

Информация за качеството на питейната вода:

За текущият период са взети 37 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 37 анализа по микробиологични показатели, като 5 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 33 анализа по химични показатели, от тях  няма отклоние от стандартите. Предприети са необходимите мерки за отстраняване на несъответствията, като са издадени  3 броя предписания.