Епидемична обстановка в област Монтана

За месец октомври 2019 г. в дирекция „Надзор на заразните болести” на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 185 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 93   за месец  октомври 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 89 заболявания, срещу 87 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

          - Гастроентерити, ентероколити – 81 случая, срещу 87 за месец октомври 2018 г.

          - Остър вирусен хепатит А – 8 случая, няма регистрирани случаи през месец октомври 2018 г.

 

От групата на дихателните инфекции са съобщени 77 случая, срещу 5 за месец октомври 2018 г. От тях:

-  Варицела – 65 заболели, срещу 3 за месец октомври 2018 г.

- ТБК - 5 случай, срещу 1 заболел за месец октомври 2018 г.

- Скарлатина – 4 случай, срещу 1 за месец октомври 2018 г.

- Морбили – 3 случая, няма регистрирани случаи през месец октомври 2018 г.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – има 1 регистриран случай през отчетния месец, спрямо 1 случай за месец  октомври 2018 г.

От групата на полово предаваните инфекции е регистриран 2 случай на Сифилис през отчетния месец, спрямо 1 случай за месец  октомври 2018 г.

От групата на паразитозите през месец октомври 2019 г. има регистрирани  7 случая на Ламблиоза, няма регистрирани случаи през месец октомври 2018 г.

От групата на трансмисивните инфекции през месец октомври 2019 г. са регистрирани 5 случая на Лаймска борелиоза и 1 случай на Малария, няма регистрирани случаи през месец октомври 2018 г.

От групата на инфекциите с множествен механизам на предаване са регистрирани 3 случая, от които 1случай на Вирусен хепатит В и 2 случая на Вирусен хепатит С.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 25,25 на 10 000 души население, срещу 146,83 на 10 000 за октомври 2018 г.

Лабораторни изследвания

През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1751 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 218 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 176 проби за контрол на асептика, 9 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 20 проби за санитарна паразитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.  

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

През месец октомври 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 459 проверки на здравни и лечебни заведения. Извършени са 4 проверки по заявления за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие. Издадени са 19 предписания, 1 Свидетелство за имунизационно състояние и 4 протокола от специализирана комисия за освобождаване по медицински противопоказания от имунизации. Извършени са 131 епидемиологични проучвания. В подконтролните обекти са оказани 32 броя организационно-методична помощ. Съставени са 7 акта за установени административни нарушения.

През м. октомври започна противогрипната кампания за сезона 2019 – 2020 г. В имунизационния кабинет на РЗИ са имунизирани 26 лица. Осигурена е противогрипна ваксина Ваксигрип-тетра.

В ДНЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в достатъчни количества. За м. октомври на лечебните заведения са отпуснати  3432 ваксини и 2340 спринцовки с игли за еднократна употреба.

През месец октомври отдел ДЗК са извършени 462 броя текущи проверки в обекти с обществено предназначение, от които 423 броя проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Има издадени пет заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 2 броя предписания за подобряване хигиенното състояние и противоепидемичния режим на проверените обекти.

Лабораторни изследвания

Информация за качеството на питейната вода:

За текущият период са взети 28 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 28 анализа по микробиологични показатели, като 5 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 24 анализа по химични показатели, от тях  2 от пробите са показали отклоние от стандартите. Предприети са необходимите мерки за отстраняване на несъответствията, като са издадени  4 броя предписания.