Епидемична обстановка в област Монтана

За месец ноември 2019 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 261 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 122 за месец ноември 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 93 заболявания, срещу 79 заболели за същия период  на 2018 г. От тях:

 – Гастроентерити, ентероколити – 85 случая, срещу 77 за месец ноември 2018 г.

–  Вирусен хепатит тип А – 8 случая, срещу 2 за месец ноември 2018 г.

 От групата на дихателните инфекции са съобщени 149 случая, срещу 38 за месец ноември 2018 г. От тях:

– Варицела – 134 заболели, срещу 34 за месец ноември 2018 г.

– Морбили – 14 заболели, няма заболели през месец ноември 2018 г.

– Туберкулоза – 1 случая, спрямо 2 за месец ноември 2018 г.

От групата на трансмисивните инфекции през месец ноември 2019 г. са регистрирани 3 случая на Лаймска борелиоза, спрямо 4 през същия период на 2018 г.

От групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване през отчетния период са регистрирани 11 случая.  От тях:

– Вирусен хепатит тип В – 9 случая, няма заболели през месец ноември 2018 г.

– Вирусен хепатит тип С – 2 случая, няма заболели през месец ноември 2018 г.

От групата на паразитозите през отчетния месец са регистрирани 4 случая на Жиардиаза (Ламблиоза), няма регистрирани случаи през месец ноември 2018 г.

През отчетния месец има регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 180,68 на 10 000 души население, срещу  219,70 на 10 000 за ноември  2018 г.

През месец ноември 2019 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 486 проверки на здравни и лечебни заведения. В подконтролните обекти са оказани 56 броя организационно-методична помощ. Извършени са 120 епидемиологични проучвания. Издадени са 4 предписания, 3 Становища за класификация на отпадъците, 1 Свидетелство за имунизационно състояние и  1 протокол от  Областната комисия за временно освобождаване от задължителни имунизации на деца по медицински противопоказания. Извършени са две проверки по заявления на клиенти за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие. Съставени са 2 акта за установени административни нарушения.

През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1622 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 420 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 235 проби за контрол на асептика, 5 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 20 проби за санитарна паразитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.

Приключи противогрипната кампания 2019/2020г. За периода в имунизационния кабинет са имунизирани 50 лица с противогрипни ваксини. Поради недостиг на противогрипна ваксина в аптечната мрежа, не бяха имунизирани всички желаещи лица.

В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини за обезпечаване на имунизационния обхват и консумативи за еднократна употреба. За периода на лечебните заведения са отуснати 1133 ваксини и 2540 спринцовки с игли за еднократна употреба.

През месец ноември отдел ДЗК са извършени 375 броя текущи проверки в обекти с обществено предназначение, от които 277 броя проверки по отношение на стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Има издадени четири заповеди за заличаване на обекти. Дадени са 2 броя предписания за подобряване хигиенното състояние и противоепидемичния режим на проверените обекти, и са съставени 2 броя актове.

Лабораторни изследвания

Информация за качеството на питейната вода:

За текущият период са взети 12 броя проби от питейни води на централното водоснабдяване. От тях са извършени 12 анализа по микробиологични показатели, като 2 от пробите са показали отклонение от стандартите. Извършени са и 7 анализа по химични показатели, при тях няма отклонение от стандартите. Предприети са необходимите мерки за отстраняване на несъответствията, и е съставен  1 брой акт.