Дейност по чл. 56 от ЗЗ  
1.Брой проверки 41
2.Брой обекти, в които са извършени проверки 41
2.1. Обекти за хранене и развлечения 22
2.2. Детски и учебни заведения  
2.3. Лечебни и здравни заведения 11
2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ 8
2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ) 0
3.Брой съставени актове за констатирани нарушения 2