Актуална информация за извършената през периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. дейност по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ  
           Дейност по чл. 56 от ЗЗ  
1.Брой проверки 91
2.Брой обекти, в които са извършени проверки 91
2.1. Обекти за хранене и развлечения 13
2.2. Детски и учебни заведения 10
2.3. Лечебни и здравни заведения 40
2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ 28
2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ) 0
3.Брой съставени актове за констатирани нарушения 2