Дейност по чл. 56 от ЗЗ  
1.Брой проверки 105
2.Брой обекти, в които са извършени проверки 105
2.1. Обекти за хранене и развлечения  
2.2. Детски и учебни заведения  
2.3. Лечебни и здравни заведения 78
2.4. Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ 27
2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)  
3.Брой съставени актове за констатирани нарушения