СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ ИЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА
 

Всеки, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси срещу служители в администрацията на Регионална здравна инспекция - Монтана (РЗИ), може да подаде сигнал.
Сигналът може да се подаде в писмен или електронен вид в администрацията на РЗИ - Монтана  или на електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 
При подаване на сигнал по електронен път, той трябва да бъде оформен като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.  

Всеки сигнал за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, следва да съдържа:

 1. Трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива.
 2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея.
 3. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено.
 4. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 5. Дата на подаване на сигнала.
 6. Подпис на подателя.

 
Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Анонимни сигнали не се разглеждат.ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА

Лице, което е подало сигнал в администрацията на РЗИ - Монтана, съдържащ твърдения за корупция или конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), не може да бъде преследвано за това и се ползва със защитата, установена в Глава седма от ЗПКОНПИ.
Действията по защита на лицата, подали сигнали за корупционни нарушения или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на РЗИ.
 

При подаден сигнал:

1. Не се разкрива самоличността на лицето, подало сигнала.

 2. Не се разгласяват фактите и данните, които са станали известни на длъжностни лица в РЗИ - Монтана във връзка с разглеждането на сигнала.
 3. Се опазват поверените на длъжностните лица в РЗИ - Монтана писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Длъжностните лица в РЗИ - Монтана спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация при извършването на проверка по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни нарушения или конфликт на интереси срещу служители в администрацията на РЗИ - Монтана, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали.