Име, фамилия

Основания за недопускане

  1. Стела Савова

Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията:

Професионална област –

Здравеопазване и спорт

Професионално направление –

медицинска специалност.

 

Настоящия Списък е съставен на заседание на конкурсната комисия от 01.06.2021 г., на основание чл. 21 и във връзка с чл. 20, ал. 5, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.