О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс  за назначаване на държавен служител

  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–24/03.09.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана, 

                ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР на дирекция „Надзор на заразните болести”  

 1. Кратко описание на длъжността:

Основните задължения на длъжността са:

Организация, ръководство, планиране и контролиране дейността по надзора на заразните и паразитни болести на територията на област Монтана. 

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Минимална степен на завършено образование – магистър;
  • Минимални изисквания за заемане на длъжността: – 4 години или минимален ранг ІІІ младши;

2.3. Специфични изисквания: Директорът на дирекция "Надзор на заразните болести" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност, като с предимство се ползват придобитите специалности по "Епидемиология на инфекциозните болести", "Микробиология", "Вирусология", "Медицинска паразитология" или "Инфекциозни болести".

 • Кандидатите да притежават:

Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

Закон за здравето /ЗЗ/, Закон за лечебните заведения /ЗЛЗ/, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, Наредба № 15/12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, Кодекс на труда, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Устройствен правилник на РЗИ.

2.5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 700 лева; 

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Тест;
 • Интервю. 
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност и допълнителна квалификация;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг на държавен служител.     

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, Гише за административно обслужване.

Лице за контакти: Силвия Костова – главен експерт в дирекция АПФСО, телефон 096/391731. 

Срок за подаване на документи: от 04.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на ІV-ти етаж в сграда на инспекцията. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.