ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–15–08–23/03.09.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР на дирекция “Обществено здраве” 

 1. Кратко описание на длъжността:

Организация, ръководство, планиране и контролиране на дейността по държавния здравен контрол на дирекция „Обществено здраве” на територията на област Монтана, съгласно Закон за здравето, Закон за храните, Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Минимална степен на завършено образование – магистър;
  • Минимални изисквания за заемане на длъжността: 4 години професионален опит или минимален ранг ІІІ младши;
  • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с Устройствен правилник на РЗИ – Монтана: Директорът на дирекция "Обществено здраве" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност, като с предимство се ползват придобитите специалности по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина" или "Радиационна хигиена" или лице с образователно-квалификационна степен магистър по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт".

2.4. Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

- Закон за здравето /ЗЗ/, Закон за храните /ЗХ/, Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекс на труда, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Административнопроцесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Устройствен правилник на РЗИ.

2.5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 700 лева; 

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 • Тест;
 • Интервю.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност и допълнителна квалификация;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг на държавен служител.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, Гише за административно обслужване.

Лице за контакти: Силвия Костова – главен експерт в дирекция АПФСО, телефон 096/391731.

Срок за подаване на документи: от 04.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на ІV-ти етаж в сграда на инспекцията.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.