О Б Я В Л Е Н И Е 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-21/03.09.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана, 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, отдел „Лабораторни изследвания”, дирекция „Обществено здраве”

 1. Кратко описание на длъжността:

Основните задължения на длъжността са: Отговорности по извършването на химични изпитвания на фактори на жизнената среда и на продукти и стоки, имащи значение за здравето на населението – води, хранителни и козметични продукти. Извършва измервания на физични фактори и химични агенти на работната среда.

 • Приема проби за изпитвания на води, храни и козметични продукти, вписва ги в работния журнал и отговаря за процедурата по извършване на изпитванията;
 • Изготвя и подписва протоколи с резултатите от лабораторни измервания /изпитвания, като с това гарантира достоверността на получените при изпитванията/измерванията резултати;
 • Извършва вътрешно калибриране на турбидиметър и изготвя протокол от калибрирането;
 • Извършва вътрешен аналитичен контрол за осигуряване на качеството на аналитичната дейност. 
 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Минимална степен на завършено образование – висше;
  • Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
  • Минимален професионален опит: не се изисква или минимален ранг V младши;

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Няма специфични изисквания.

2.5. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията.

Професионална област: „Природни науки, математика и информатика“

Професионално направление: физични науки, химични науки, биологични науки.

2.6. Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

- Закон за здравето, Закон за държавния служител, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствен правилник на РЗИ.

2.7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 590 лева; 

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Тест;
 • Интервю. 
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност и допълнителна квалификация;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг на държавен служител. 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, Гише за административно обслужване.

Лице за контакти: Силвия Костова – главен експерт в дирекция АПФСО, телефон 096/391731.

Срок за подаване на документи: от 04.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на ІV-ти етаж в сграда на инспекцията. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.