О Б Я В Л Е Н И Е 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-25/03.09.2019 г. на директора на РЗИ - Монтана, 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – СТАРШИ ИНСПЕКТОР отдел ДЗК, дирекция ОЗ 

 1. Кратко описание на длъжността:

Основните задължения на длъжността са:

1.1. Контролна дейност: В обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човек, фактори на жизнената среда на територията на област Монтана.

1.2. Оперативна дейност:

 • Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето
 • изготвяне на писма, становища, отговори на жалби на физически и юридически лица

1.3. Административно-наказателна дейност:

 • издаване на предписания;
 • съставяне на актове за административни нарушения;
 • предложения до директора на РЗИ за издаване на заповеди за спиране на обекти или определени дейности в тях.

1.4. Участие в изпълнението на Национални и регионални програми в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето, организирани от МЗ. 

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. Минимална степен на завършено образование – висше;

 • Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

2.3. Минимален професионален опит – 1 година, минимален ранг V младши;

2.4. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт.

2.5.Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията.

Професионална област – Социални, стопански и правни науки

Професионално направление – Администрация и управление

2.6. Кандидатите да притежават:

Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

- Закон за здравето, Закон за държавния служител, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Устройствен правилник на РЗИ.

2.7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 600 лева; 

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Тест;
 • Интервю.     
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност и допълнителна квалификация;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг на държавен служител.     

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, Гише за административно обслужване.

Лице за контакти: Силвия Костова – главен експерт в дирекция АПФСО, телефон 096/391731.

Срок за подаване на документи: от 04.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на ІV-ти етаж в сграда на инспекцията. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.