Структури на ТЛЕ /Трудово лекарска експертиза /: 

1. Обща ТЕЛК /Териториална експертна лекарска комисия/ ТЕЛК гр.Монтана и ТЕЛК гр.Лом - 2 бр.
2. МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ - МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана; МБАЛ „Сити клиник Св. Георги” ЕООД гр. Монтана, МБАЛ „Св. Н. Чудотворец” ЕООД гр.Лом и МБАЛ ЕООД гр.Берковица/ - 4 бр.
3. Специализирана болница за рехабилитация - гр.Вършец - 1 бр.
4. Лечебни заведения /ЛЗ/ за извънболнична помощ – 306 бр.:

-ЛЗ за първична медицинска помощ – 91

-ЛЗ за първична дентална помощ – 117

-ЛЗ за специализирана медицинска помощ – 84

-ЛЗ за специализирана дентална помощ – 1

-Медицински център – 10

-Диагностично-консултативен център - 1

-Център по дентална медицина – 1

-Център за спешна медицинска помощ – 1

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

РКМЕ-Монтана осъществява дейности във връзка със съставянето, движение и съхранение на медицинските експертни досиета /МЕД /на освидетелстваните лица от ТЕЛК /НЕЛК/;

В архива на РКМЕ - Монтана се съхраняват МЕД на лицата, подредени по ЕГН.

В МЕД се съхраняват:
1. заявление-декларацията;
2. медицинските протоколи на ЛКК;
3. резултатите от направените изследвания;
4. експертните решения на ТЕЛК;
5. експертните решения на НЕЛК;
6. протоколите на НОИ /Национален осигурителен институт/ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова злополука;
7. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
8. друг и медицински документи, допълнително изискани от ТЕЛК (НЕЛК) - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински протоколи и др.

Лицата подават необходимата медицинска документация, доказваща здравословното им състояние заедно със заявление-декларация по образец съгл. Приложение 2 за:

1. освидетелстване; 
2. редовно преосвидетелстване, когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК; 
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка; 
4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове. 
(2) Лицата по ал. 1 се явяват за редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия след служебно повикване. 
(3) Лицата по ал. 1 заедно с молба-декларацията представят в РКМЕ и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, а тези, които се явяват за освидетелстване - и протокол на ЛКК (направление от личния лекар). 
(4) При получаване в РКМЕ на молба, протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея. 
(5) Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им. 
(6) Когато медицинското експертно досие е представено във връзка със съдебно производство или е изгубено, РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него и в пенсионната му преписка. 

МЕД се образуват в РКМЕ по постоянен или настоящ адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата и се съхраняват в РКМЕ по постоянен адрес на лицата.
Чрез РКМЕ гр.Монтана се извършва обжалване на експертни решение/ЕР/ и болнични листове.

Адрес: гр.Монтана, пл. Жеравица 3 ет.1.

Работно време с граждани:  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314