Структури на органите на медицинска експертиза: 

 1. ТЕЛК - Общи заболявания гр.Монтана към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 4 и ТЕЛК - Общи заболявания гр.Лом към МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр.Лом, ул. Тодор Каблешков“ № 2;
 2. МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана; МБАЛ „Сити клиник Св. Георги” ЕООД гр. Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр.Лом и МБАЛ ЕООД гр.Берковица/ - 4 бр.
 3. Специализирана болница за рехабилитация - гр.Вършец - 1 бр.;
 4. Лечебни заведения /ЛЗ/ за извънболнична помощ – 272 бр.:

- ЛЗ за първична медицинска помощ – 77

- ЛЗ за първична дентална помощ – 93

- ЛЗ за специализирана медицинска помощ – 87

- ЛЗ за специализирана дентална помощ – 1

- Медицински център – 12

- Диагностично-консултативен център – 1

- Център за спешна медицинска помощ – 1


Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

ПЪРВИЧНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

 • Заявление-декларация - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 ;
 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;
 • Медински протокол на ЛКК оригинал – Приложение № 9 към чл. 28, ал. 3
 • Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница- Ксерокопие; – Етапна епикриза- ОРИГИНАЛ ; Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването- Оригинал; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания-Оригинал;  – Протоколи за изписване на лекарства- Ксерокопие; – Документ за регистрация в КОЦ- Ксерокопие; –
 • Ксерокопие от рецептурна книжка
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 • Акт за раждане / за деца/ - ксерокопие

 

 • Набор за ТЕЛК, включващ картонена папка за оформяне на медицинско експертно досие (за лицата, които ще се явяват за пръв път за освидетелстване от ТЕЛК).

 

 • В случай, че работите е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.- 1 бр. – „Бл. МЗ № П 601/2008“

 

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

преосвидетелстване:

 

 

 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;
 • Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница; – Етапна епикриза;-Оригинал – Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания;  – Протоколи за изписване на лекарства; – Документ за регистрация в КОЦ; – Друга медицинска документация.
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 • Ксерокопие от рецептурна книжка
 • Последното ЕР на ТЕЛКксерокопие.
 • Акт за раждане - само за деца – ксерокопие
 • В случай, че работите е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.- 1 бр. – „Бл. МЗ № П 601/2008“

Документите за ТЕЛК се подават в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) към РЗИ – Монтана на адрес: гр.Монтана, пл. Жеравица 3 ет.1, кабинет № 106.

Работно време с граждани:  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314